počet produktů
0
cena nákupu
0,00 CZK
měna: CZK

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky obsahují závazná pravidla pro uživatele a návštěvníky webových stránek www.dareckydarky.cz a služeb na nich poskytnutých a každý, kdo chce tyto služby využívat, je povinen se jimi řídit.

Vzniklé smluvní vztahy jsou sjednány vždy v souladu s platným právním řádem České republiky. Vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami se pro spotřebitele řídí občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) ve znění novel (především tzv. obchodní vztahy na dálku) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) ve znění novel.

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou platné pro nákup v internetovém obchodě http://www.dareckydarky.cz.
Prodávající je podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky, nebo poskytuje služby a to v souladu se svou obchodní činností. Zákazník je kupujícím v internetovém obchodě.

1.2. Obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti provozovatele internetového obchodu, kterým je SICAL spol. s r.o. IČ: 26183552, DIČ: CZ26183552 se sídlem Harmonická 5, 158 00 Praha 5, právnická osoba zapsaná u Městského soudu v Praze oddíl C vložka 77761 (dále jen "provozovatel") a jiné fyzické či právnické osoby (dále jen "kupující") vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím.

2. Nabízené zboží a služby

2.1. Seznam zboží na stránkách www.dareckydarky.cz je katalogem běžně dodávaného zboží. Tento katalog slouží jako seznam a zároveň popis zboží a služeb nabízených dodavatelem. Dodavatel nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Dostupnost zboží bude vždy potvrzena po zaslání objednávky.

2.2. Veškeré nabízené zboží odpovídá požadavkům na bezpečné výrobky dle zákona č. 102/2001 Sb, ve znění pozdějších předpisů a požadavkům zvláštních právních předpisů, které přejímají právo Evropských společenství. Informace o způsobu užití jsou obsaženy v příslušných návodech k obsluze, které jsou součástí dodávaného zboží.

UPOZORNĚNÍ: FOTOGRAFIE U ZBOŽÍ JSOU V NĚKTERÝCH PŘÍPADECH POUZE ILUSTRATIVNÍ

3. Objednání zboží a cena zboží

3.1. Dodavatel nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží a nabízených služeb. Dostupnost zboží a služeb bude vždy potvrzena na základě závazné objednávky.

3.2. K objednání zákazník vybere zboží a řádně vyplní objednávkový formulář. Před odesláním objednávky bude vypočtena celková cena za zboží včetně souvisejících poplatků a zákazník bude vyzván k jejich odsouhlasení. Odeslaná objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Objednávka dále slouží k rezervaci zboží.

3.3. Ceny zboží jsou platné v momentě uskutečnění objednávky. Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží.

4. Dodání zboží, doprava, platba, dodací lhůta

4.1.  Zaslání zboží
U zboží, které má být zákazníkovi zasláno poštou nebo zásilkovou službou, se k vlastnímu uzavření kupní smlouvy vyžaduje závazné potvrzení objednávky dodavatelem (viz dále). Závazným potvrzením objednávky není automaticky generované elektronické potvrzení o přijetí objednávky do systému dodavatele, ale jde o elektronicky zaslané potvrzení označené speciálně za tímto účelem či telefonické potvrzení objednávky dodavatelem, kdy si dodavatel a zákazník potvrdí obsah objednávky, zejména druh zboží, počet kusů, cenu za zboží a přepravu, a způsob a termín doručení. Okamžikem potvrzení je uzavřena kupní smlouva.

4.2. Dodací lhůta
Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností dodavatele dodáno v co nejkratší možné době poštou nebo jiným přepravcem, obvykle do 1-5 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky. Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou spotřebitel nebo dodavatel stanovil v objednávce.

4.3. Způsob dopravy a platby
1. způsob: Česká pošta - na dobírku -89Kč
2. způsob: PPL - na dobírku -89Kč
Dopravu na určenou adresu zajišťuje dodavatel, a to na území celé České republiky. Náklady na dopravu zboží se liší dle zvoleného způsobu dopravy v objednávce.
Konkrétní způsob dodání si zvolí zákazník sám, aktuální ceník je uveden na stránkách www.dareckydarky.cz
Zboží a služby je možné v plné výši uhradit dobírkou v místě předání zboží prostřednictvím smluvní zásilkové služby.
Zásilka se zbožím obsahuje vždy daňový doklad a návod k použití výrobku.

4.4. Převzetí zboží
Doporučujeme prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, sepište za přítomnosti dopravce záznam o poškození zásilky a nechte si tuto skutečnost potvrdit dopravcem.
Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek. Zákazník má také právo od smlouvy odstoupit.
Spotřebitel má právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí zboží.
Podepsáním dodacího listu přepravci zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené. Proto raději před podpisem pečlivě zkontrolujte obal a u zboží balených do igelitové fólie i samotné zboží.
Podmínky převzetí zboží včetně odpovědnostních vztahů se liší v závislosti na zvoleném dopravci.

5. Komunikace mezi zákazníkem a dodavatelem

5.1. Komunikace mezi dodavatelem a spotřebitelem je uskutečňována elektronickou poštou, pokud se strany nedohodnou jinak. Způsob komunikace dodavatele se spotřebitelem prostřednictvím elektronické pošty je zdarma. V případě jiné formy komunikace může být cena za takovou komunikaci se spotřebitelem/odběratelem zpoplatněna nebo předem dohodnuty náklady na takovou komunikaci a jejich uhrazení.

6. Záruční podmínky a reklamace - uplatnění práv z odpovědnosti za vady

6.1. Záruční doba a záruční list

Záruční doba začíná běžet převzetím zboží spotřebitelem.
Záruční doba je uvedena u každého zboží v jeho popisu. Záruční doba je ze zákona 24 měsíců s výjimkami, které stanoví zákon. Pokud k danému výrobku existuje záruční list, pak je vystaven v den prodeje zboží. V případě, že záruční list neexistuje, slouží jako záruční list daňový doklad. Záruční doba se automaticky prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. Pro vyměněné zboží platí nová záruční doba.
Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat. V případě, že zákazník objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží.
Odběratelům, kteří zboží používají pro účel podnikání nebo obchodu s daným výrobkem, není záruční doba stanovena občanským zákoníkem. V tomto případě záruční dobu stanovuje konkrétní dovozce zboží do ČR. Záruční doba uvedená na našich stránkách je určena pouze pro spotřebitele, nikoliv pro podnikatele (odběratele), kteří zboží kupují v rámci své podnikatelské činnosti (nákup na IČ).

6.2. Reklamace
Pokud chce zákazník reklamovat zboží koupené v internetovém obchodě, doporučujeme napsat průvodní dopis, kde uvede zejména typ výrobku, číslo prodejního dokladu a popis závady.
Reklamované zboží odešlete na adresu provozovny: 4Leaders, s.r.o. Pod Kozím hrádkem 635,
391 56 Tábor - Měšice - Sv. Anna
(na krabici napište velkým písmem REKLAMACE)
Zaslání takto připravených dokumentů usnadní identifikaci zásilky a rychlejší vyřízení požadavku.
Zásilky, ze kterých není patrné, proč k nám byly zaslány, budou vráceny odesílateli.
Reklamované zboží musí být kompletní.

6.3. Kdy nelze uplatnit záruku a zboží reklamovat
Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.
Podle povahy zboží, stačí namísto záručního listu vydat kupujícímu doklad o zakoupení zboží. Náhradním dokladem obsahujícím všechny náležitosti může být například faktura nebo paragon.
Záruční list nebo náhradní doklad ( faktura / paragon) musí obsahovat jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu prodávajícího, IČ, sídlo, jde-li o právnickou osobu, nebo bydliště, jde-li o fyzickou osobu. Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky v záručním listě.

6.4. Vyřízení reklamace
Dodavatel či servisní středisko posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí zákazníka telefonicky či emailem o způsobu vyřízení reklamace.
Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona č. 634/1992 Sb. třicetidenní.
Po uplynutí této lhůty se kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.
Lhůta pro vyřízení reklamace může být pozastavena v případě, že prodávající (dodavatel) neobdržel kompletní předepsané podklady potřebné pro vyřízení reklamace (například celé nebo části zboží, apod.). Prodávající je povinen si vyžádat dodatečně doplnění podkladů od kupujícího bez zbytečného odkladu. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do data dodání vyžádaných podkladů kupujícím a poté lhůta začíná znovu běžet.
Pokud kupující uplatní své právo na odstranění vad na zboží opravou a v záručním listu nebo náhradním dokladu, je pro účely záručních oprav zboží určený podnikatel odlišný od prodávajícího, uplatní kupující právo na záruční opravu u podnikatele uvedeného v záručním listu nebo náhradním dokladu.
Kupující je oprávněn vyžadovat nové zboží, pokud je reklamace oprávněná.
Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v případě, že nějaké chybí. Reklamační lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání chybějících podkladů kupujícím.
Nárok na uplatnění záruky zanikne v případě neodborného zásahu nebo nesprávným užíváním zboží.

7. Kupní smlouva

7.1. Návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží provozovatelem na stránky. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky a přijetím objednávky dodavatelem. Toto přijetí prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu informativním emailem na zadaný email, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán. Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Smlouva je uzavírána v českém jazyce.
7.2. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem, a že oba dokumenty akceptuje.
Kupující má přístup k obchodním podmínkám i reklamačnímu řádu a má možnost se s nimi seznámit.
7.3. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, na základě dohody s kupujícím.
Prodávající ruší objednávku zboží zpravidla v případech, kdy se již dané zboží nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila jeho cena. Kupující má právo na vrácení již zaplacené částky (celkové i částečné sumy z kupní ceny). Částka je vrácena zpět převodem na účet kupujícího nebo na adresu kupujícího a k uzavření Kupní smlouvy nedojde.
7.4. Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky darovací smlouvy a veškeré normy dle platné legislativy ČR.
7.5. Zrušení objednávky po okamžiku uzavření kupní smlouvy je možné jen po předchozí dohodě dodavatele a zákazníka, a za podmínek, které si vzájemně sjednají.
7.6. Rozpor s kupní smlouvou. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na bezplatné a neodkladné vyměnění věci tak, aby byla naplněna úmluva podle kupní smlouvy nebo opravu věci.

7.7. Kupující má právo požadovat slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit pokud výše uvedené není možné.
7.8. Výše uvedené neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo vědět měl a v případě, že rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.
7.9. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

8.. Zákonné právo spotřebitele od smlouvy odstoupit

8.1 Od kupní smlouvy uzavřené pomocí komunikačních prostředků na dálku (tzn. včetně nákupu na serveru) má spotřebitel v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo odstoupit do 14 dní od převzetí zboží.
8.2. Spotřebitel je v případě odstoupení od smlouvy povinen tuto skutečnost oznámit prodávajícímu a to písemně. Spotřebitel uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz nebo adresy pro zaslání složenky přes poštu. Odstoupení od smlouvy musí být odesláno nejpozději poslední den 14 denní lhůty.
8.3. Výše uvedený postup nelze zneužívat jako bezplatné zapůjčení zboží.
8.4. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí dodavateli vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. V případě, že to již není dobře možné, musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. V případě poškození zboží nebo jen jeho částečného vrácení, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok oproti vrácené kupní ceně.
8.5. Prodávající je povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.
8.6. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat sdělení o uplatnění práva odstoupit od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.
8.7. Zákazník je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech stanovených zákonem.
Při odstoupení doporučujeme uvést číslo objednávky, variabilní symbol a datum nákupu a předložit originál nebo kopii dokladu o koupi zboží. Zásilky, ze kterých není patrné, proč k nám byly zaslány, budou vráceny odesílateli.
8.8. Pokud již zákazník zboží obdržel a převzal, zašle zboží zpět do provozovny dodavatele, kde dodavatel bez zbytečného odkladu posoudí stav vráceného zboží.
Pro vrácení plné částky musí být zboží zaslané zpět dodavateli v neporušeném stavu, nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství a všech poskytnutých dokladů).
V případě, že je zboží vráceno dodavateli v jiném než neporušeném stavu, je zákazník povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží. Úhrada těchto nákladů a škody proběhne tím, že kupní cena, která je dodavatelem v případě odstoupení vrácena, je o tyto náklady a škodu odpovídajícím způsobem snížena, pokud je to objektivně možné.
Pokud zákazník splní všechny výše uvedené podmínky pro odstoupení od smlouvy, dodavatel mu vrátí již zaplacenou kupní cenu nebo její část, a to nejpozději do 14 dnů po vrácení zboží.
Dodavatel vrací finanční prostředky na účet kupujícího po podpisu dobropisu.
Odstoupení je vůči prodávajícímu účinné od okamžiku, kdy je mu doručeno prohlášení kupujícího o odstoupení od smlouvy.
8.9. Spotřebitel nemůže uplatnit odstoupení od smlouvy v případě služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění.
8.10. V případě, že je zboží označeno jako nedostupné nebo vyprodané, vyhrazuje si prodávající možnost odstoupit od kupní smlouvy nebo objednávky. Prodávající neprodleně informuje kupujícího o této skutečnosti. Prodávající může objednávku zrušit i v případě změny ceny zboží. Prodávající neprodleně informuje kupujícího o této skutečnosti.

9. Ochrana osobních údajů spotřebitele

9.1. Dodavatel shromažďuje se souhlasem zákazníků osobní údaje zákazníků, a to jméno, adresu, telefon a emailové spojení. Tyto údaje slouží především pro usnadnění objednávek zákazníků v budoucnu.
9.2. Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může zákazník kdykoliv odvolat a to tak, že zašle emailovou zprávu nebo tuto skutečnost oznámí dodavateli telefonicky.

10. Závěrečná ustanovení            

10.1. Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti jejich zveřejněním.
Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změnou se rozumí publikování nových obchodních podmínek v příslušné sekci webových stránek.
10.2. Neplatnost některého z ustanovení smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení.
10.3. Těmito obchodními podmínkami jsou vázáni i spotřebitelé, kteří vstupují do právního vztahu s dodavatelem prostřednictvím prostředníka (obchodního zástupce). Prostředník se ve smlouvě o spolupráci zavázal obchodní podmínky dodavatele ve svém internetovém obchodě zpřístupnit.  

V Praze dne 1.1.2014